Blog o międzynarodowym postępowaniu karnym i nie tylko...

ENA za prowadzenie pod wpływem alkoholu lub narkotyków

12 kwietnia 2022   |   Michał Walczak   |   ogólne

Częstym zapytaniem ze strony naszych klientów jest problematyka Europejskiego Nakazu Aresztowania w kontekście przestępstw związanych z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających jest oczywiście w Polsce przestępstwem. Należy zwrócić uwagę, iż stan nietrzeźwości występuje wtedy gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,5 promila (lub rejestruje się obecność alkoholu w wydychanym powietrzu na poziomie powyżej 0,25 mg w 1dm3). Ilość alkoholu w ilości niższej powoduje odpowiedzialność za wykroczenie.

W przypadku prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających (narkotyków) grozi kara grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Stanowi o tym art. 178a Kodeksu Karnego:

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Z perspektywy Europejskiego Nakazu Aresztowania najistotniejszy jest fakt, iż zagrożenie ustawowe za to przestępstwo wynosi 2 lata a więc więcej niż rok. Ta okoliczność powoduje, iż osoba złapana na prowadzeniu pojazdów w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających (narkotyków) może być poszukiwana nie tylko listem gończym ale też Europejskim Nakazem Aresztowania. Dzieje się tak ponieważ Europejski Nakaz Aresztowania może być wydany do przestępstw których zagrożenie ustawowe wynosi powyżej 1 roku. Osoba już skazana za ten czyn może być poszukiwana Europejskim Nakazem Aresztowania o ile kara wobec niej orzeczona wynosi co najmniej 4 miesiące pozbawienia wolności. Przy czym kara to może być karą zastępczą czyli np. w zamiana za niewykonanie prac społecznych w ramach kary ograniczenia wolności.

Surowszą odpowiedzialność przewiduje się za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środków odurzających. Jeśli osoba poszkodowana poniosła obrażenia ciała powodujące rozstrój zdrowia powyżej 7 dni to sprawca będący w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środków odurzających pod byłby karany z art. 177 § 1 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k. gdzie zagrożenie ustawowe wynosi od 2 miesięcy do 3 lat pozbawienia wolności. W przypadku gdy skutkiem zdarzenia jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu pokrzywdzonego zagrożenie ustawowe wynosi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Poniżej przytaczamy przepisy w tym zakresie:

Art. 177

§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

Art. 178

§ 1. Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, art. 174 lub art. 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

W związku z powyższym w przypadku poszukiwania osoby podejrzanej o czyn związany ze spowodowaniem wypadku pod wpływem alkoholu lub narkotyków również możliwe jest wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. W przypadku osób skazanych warunkiem wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania jest okoliczność że osoba jest skazana na karę co najmniej 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.