Blog o nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamie i nie tylko...

Praktyki ograniczające konkurencję, w tym nadużywanie pozycji dominującej jako czyny nieuczciwej konkurencji.

24 marca 2022   |   kancelaria

Od 24 września 2021 r. obowiązuje art. 15c ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który wprowadza nowy czyn nieuczciwej konkurencji.

Polega on na naruszeniu zakazu praktyk ograniczających konkurencję w rozumieniu art. 6 i art. 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), a także art. 101 i art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Lipiński Maciej

Autor bloga:
Maciej Lipiński
radca prawny

+48 502 125 029
m.lipinski@lipinskiwalczak.pl

 

Jakie są tego skutki dla przedsiębiorców?

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w znowelizowanej postaci odwołuje się do art.6 i 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na:

1) ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów;

2) ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji lub zbytu oraz postępu technicznego lub inwestycji;

3) podziale rynków zbytu lub zakupu;

4) stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji;

5) uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy;

6) ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem;

7) uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny.

Co do nadużycia pozycji dominującej, zgodnie z przywołaną ustawą, zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym przez jednego lub kilku przedsiębiorców. Nadużywanie pozycji dominującej polega w szczególności na bezpośrednim lub pośrednim narzucaniu nieuczciwych cen lub odległych terminów płatności lub innych warunków zakupu albo sprzedaży towarów, ograniczeniu produkcji, stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych warunków umów, podziale rynku według kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych i innych. (pełen katalog znajduje się w art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów)

Wszystkie ww. elementy mogą być zatem obecnie również „podciągnięte” pod czyny nieuczciwej konkurencji.

Antykonkurencyjne działania, takie jak np. zawieranie porozumień, które ograniczają wolną konkurencję, dzielą rynek lub narzucające niekorzystne warunku umów mogą bezpośrednio naruszać interes innego przedsiębiorcy.

Do tej pory wiele roszczeń co do prawa antymonopolowego można było dochodzić tylko na podstawie art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (a więc powołując się np. na ogólne naruszenia dobrych obyczajów). Obecnie, wyraźne określenie naruszenia prawa antymonopolowego jako czynu nieuczciwej konkurencji w art. 15 c, z pewnością ułatwi dochodzenie tego typu roszczeń.

Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z roszczeniami na podstawie art. 15c ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Masz problem z nieuczciwym kontrahentem? Jestem Radcą prawnym, praktykiem w tej dziedzinie.

Odezwij się do nas, zazwyczaj mamy czas na wstępną bezpłatną konsultację telefoniczną.

Zakaz konkurencji b2b w umowach między przedsiębiorcami

Kim jestem?

Maciej Lipiński

Jestem radcą prawnym i wieloletnim praktykiem z tematyki nieuczciwej konkurencji. Niezależnie od tego, czy jesteś pokrzywdzony czy pozwanym, oferujemy Ci profesjonalne doradztwo prawne oraz kompleksową reprezentację w procesach sądowych.

Tel.+48 502 125 029
Mail: m.lipinski@lipinskiwalczak.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.