Blog o nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamie i nie tylko...

Wzór umowy o zachowaniu poufności z pracownikiem

7 listopada 2017   |   Maciej Lipiński

W związku z licznymi zapytaniami, poniżej przedstawiamy ogólny wzór umowy o zachowaniu poufności z pracownikiem.

W celu uszczegółowienia informacji zapraszamy do wizyty strony internetowej kancelarii:  www.lipinskiwalczak.pl, gdzie znajdą Państwo nasze aktualne dane kontaktowe.

Umowa o zachowaniu poufności z Pracownikiem

zawarta w dniu pomiędzy …..zwanym dalej Pracodawcą oraz

Panią/Panem …..zwanym dalej Pracownikiem

§ 1.

1. Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów oraz informacji otrzymanych lub uzyskanych od Pracodawcy w związku ze świadczeniem pracy, uznanych przez Pracodawcę za poufne, które określone są w pkt. 2 poniżej.

2. Informacjami, które Pracodawca uznaje za poufne są następujące tajemnice Pracodawcy i tajemnice przedsiębiorcy: ceny zakupu i sprzedaży, marże i wielkość sprzedaży, lista dostawców i odbiorców, wszelkie dane techniczne, technologiczne, handlowe, know-how pracodawcy, plany przedsięwzięć biznesowych, wyniki badań, kampanie reklamowe oraz inne informacje, które Pracodawca uzna za poufne i poinformuje o tym pracowników.

3. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji obejmuje w szczególności zakaz ich udostępniania osobom trzecim, z wyjątkiem osób, o których mowa poniżej w§2.

§ 2.

Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek ich udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i osoby te zażądają od Pracownika ich przekazania. Pracownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Pracodawcę o zgłoszeniu powyższego żądania.

§ 3.

Ujawnienie Informacji będzie traktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może skutkować rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia w trybie art.52 §1 pkt1 Kodeksu pracy.

§ 5.

Za wszelkie szkody poniesione przez Pracodawcę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Pracownika postanowień niniejszej Umowy, Pracownik poniesie odpowiedzialność materialną na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

§ 6.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

2 odpowiedzi na “Wzór umowy o zachowaniu poufności z pracownikiem”

  1. Klient pisze:

    Czy przygotowujecie Państwo umowy pod klienta?

  2. Maciej Lipiński pisze:

    Tak oczywiście, przeprowadzamy audyt polityki poufności w firmie i przygotowujemy odpowiednie dokumenty zabezpieczające Państwa przed wyciekiem poufnych informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.