Blog o nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamie i nie tylko...

Czy można wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji w związku z pandemią wirusa COVID-19 ?

15 lipca 2020   |   kancelaria

Otóż okazuje się że tak. Nawet jeżeli umowa pisemna nie przewiduje możliwości wypowiedzenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, strony umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu:

1) stosunku pracy

2) umowy agencyjnej

3) umowy zlecenia

4) innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dot. umowy zlecenia (np. umowa B2B) 

na rzecz których ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej, mogą wypowiedzieć umowę o zachowaniu konkurencji z zachowaniem terminu 7 dni.

Podkreślenia wymaga, że wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji jest prawem, a nie obowiązkiem wobec czego, jeżeli dany podmiot będzie chciał, aby umowa o zakazie konkurencji dalej obowiązywała, to nie ma przeszkód ku temu.

Warto zwrócić uwagę, że w ww. przepisie jest mowa o wypowiedzeniu umowy o zakazie konkuencji dopiero po ustaniu np. umowy zlecenia, a nie w jego trakcie.

Termin wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji jest bardzo krótki i wynosi 7 dni.

Powyższy zapis otwiera furtkę do rozwiązania kłopotliwych umów o zakazie konkurencji, których utrzymywanie w mocy ze względu na trwającą epidemię nie jest opłacalne dla przedsiębiorcy, a w stosunku do której przykładowo nie przewidziano możliwości wypowiedzenia w samych ich treści.

Oczywiście po wypowiedzeniu umowy nadaj obowiązują ogólne ustawowe reguły dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.