Blog o nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamie i nie tylko...

Nieuczciwe praktyki rynkowe – wprowadzenie

22 sierpnia 2018   |   Maciej Lipiński

Dzisiejszy wpis poświecony jest nieuczciwym praktykom rynkowym i stanowi ogólne omówienie podstawowych pojęć i zasad związanych z tą tematyką. Innymi wpisom poświęcone zostaną szczegóły tego zagadnienia poparte przykładami z praktyki kancelarii.

Szczegółowe regulacje dotyczące nieuczciwych praktyk rynkowych uregulowane są w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z 23.08.2007r. (Dz.U. z 2007 nr 171 poz.1206), zwanej dalej również „Ustawą”.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu.

Powyższa definicja odnosi się do ogólnego sformułowania „dobre obyczaje” precyzując jednak, że nieuczciwość danej praktyki rynkowej musi się przejawiać w pewnym zniekształcaniu zachowania przeciętnego Kowalskiego kupującego dany towar.

Za nieuczciwą praktykę rynkową w świetle ustawy uznaje się w szczególności praktykę rynkową wprowadzającą w błąd oraz agresywną praktykę rynkową, a także stosowanie sprzecznego z prawem kodeksu dobrych praktyk.

Co to jest praktyka wprowadzająca w błąd? Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy, praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.

Kiedy możemy mówić o „agresywności” ? Zgodnie z art. 8 ust 1 Ustawy, praktykę rynkową uznaje się za agresywną, jeżeli przez niedopuszczalny nacisk w znaczny sposób ogranicza lub może ograniczyć swobodę wyboru przeciętnego konsumenta lub jego zachowanie względem produktu, i tym samym powoduje lub może powodować podjęcie przez niego decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.

Na standard staranności przedsiębiorcy składają się powinności o charakterze negatywnym – dotyczą powstrzymywania się od działań wprowadzających konsumentów w błąd i praktyk agresywnych, oraz powinności o charakterze pozytywnym – odnoszące się do dostarczenia konsumentom informacji niezbędnych do podejmowania decyzji rynkowych. Miernikiem staranności jest ich przekazanie w sposób transparentny oraz w odpowiednim czasie (na zbliżone wyznaczniki staranności wskazuje M. Krajewski, Zobowiązania rezultatu i starannego działania, PiP 2000, nr 8, s. 51; na tle art. 353 k.c. T. Wiśniewski, w: G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, Cz. Żuławska, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. I, Warszawa 1999, s. 11; zob. również Cz. Żuławska, w: G. Bieniek i in., Komentarz…, t. II, Warszawa 2007, 34 i n.).

Za nieuczciwą praktykę rynkową wymieniona na wstępie ustawa uznaje także prowadzenie działalności w formie systemu konsorcyjnego lub organizowanie grupy z udziałem konsumentów w celu finansowania zakupu w systemie konsorcyjnym.

Przez pojęcie „system konsorcyjny” rozumie się przez to prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu mieniem gromadzonym w ramach grupy z udziałem konsumentów, utworzonej w celu sfinansowania zakupu produktu na rzecz uczestników grupy.

Nieuczciwe praktyki rynkowe to temat złożony, stąd konieczne jest podzielenie wpisu na kilka wątków.

See you soon.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.