Blog o nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamie i nie tylko...

Pracownik kradnie klientów. Co robić?

2 stycznia 2017   |   Maciej Lipiński

Podkradanie klientów przez pracowników stanowi częstą i bolesną zmorę pracodawców. Przy braku należytego zabezpieczenia się, pracownik ma często dostęp do baz danych, zna warunki panujące w firmie i doskonale zdaje sobie sprawę co takiego można zaoferować klientowi pracodawcy aby ten interesował się inną ofertą i porzucił współpracę z pracodawcą. Przy kluczowych klientach, częstokroć wyrządza to olbrzymią szkodę.

Lipiński Maciej

Autor bloga:
Maciej Lipiński
radca prawny

+48 502 125 029
m.lipinski@lipinskiwalczak.pl

Co na to kodeks pracy?

Nawet jak pracodawca nie ma podpisanej z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji, to sam kodeks pracy wymaga lojalności wobec pracodawcy. Zgodnie z art. 100 §2 pkt. 4 k.p., pracownik zobowiązany jest dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Celowe inwigilowanie klientów pracodawcy z pewnością można uznać za działania z winy umyślnej pracownika. Stąd za szkodę wyrządzoną pracodawcy odpowiadać on będzie w pełnej wysokości  nie tylko do wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia.

Odpowiedzialność karna

Działania pracownika, który celowo łamie zakaz ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa i naraża pracodawcę na szkodę podlegają również pod przepisy prawa karnego. Penalizacja takich działań przewidziana została w art. 266 kodeksu karnego („Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”)

Karną odpowiedzialność przewiduje także art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.Tej samej karze podlega, kto, uzyskawszy bezprawnie informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, ujawnia ją innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej.)

Umowa o poufności i zakaz konkurencji

Celem jak najlepszego zabezpieczenia się, jak zwykle zachęcam do sporządzenia i podpisania z każdym pracownikiem umowy o poufności i zakazie konkurencji. Znacznie ułatwi to dochodzenie ew. roszczeń odszkodowawczych oraz umożliwi zachowanie zakazów także po wygaśnięciu stosunku pracy.

Zakaz konkurencji b2b w umowach między przedsiębiorcami

Kim jestem?

Maciej Lipiński

Jestem radcą prawnym i wieloletnim praktykiem z tematyki nieuczciwej konkurencji. Niezależnie od tego, czy jesteś pokrzywdzony czy pozwanym, oferujemy Ci profesjonalne doradztwo prawne oraz kompleksową reprezentację w procesach sądowych.

Tel.+48 502 125 029
Mail: m.lipinski@lipinskiwalczak.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.