Blog o nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamie i nie tylko...

Przedawnienie roszczeń z nieuczciwej konkurencji

27 marca 2018   |   Maciej Lipiński

Dzisiejszy wpis poświęcony będzie tematyce przedawnienia roszczeń wynikających z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej „uznk”).

W ogólnym skrócie, przedawnienie jest momentem, po którym uprawniony wprawdzie może dochodzić swoich roszczeń, ale strona przeciwna może zasłonić się upływem terminu uprawniającego przedsiębiorcę do ich dochodzenia.

Zgodnie z art. 20 uznk, roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie co do każdego naruszenia.

Ustawa stanowi dalej, iż do przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem nieuczciwej konkurencji stosuje się odpowiednio zapisy Kodeksu cywilnego (dalej „kc”). Zgodnie z art. 4421 kc, roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Terminy przedawnienia określone w art. 20 uznk i art 4421 KC mają charakter bezwzględny i nie mogą być skrócone ani przedłużone wolą stron. Dłużnik może jednak zrzec się korzystania z zarzutu przedawnienia.

Co do rozpoczęcia terminu przedawnienia, zgodnie ze stanowiskiem przedstawicieli judykatury, wystarczy, ażeby poszkodowany powziął wiadomość o naruszeniu lub zagrożeniu jego interesu i o tym, że jest ono wynikiem czynu nieuczciwej konkurencji, natomiast nie jest niezbędne, aby orientował się w rozmiarach naruszenia i trwałości jego następstw (tak np. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11.2.1963 r., sygn. III PO 6/62lub wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17.11.1967 r., sygn. I PR 345/67)

Dowiedzenie się przez poszkodowanego o osobie odpowiedzialnej za czyn nieuczciwej konkurencji następuje wówczas, gdy została ona w taki sposób sprecyzowana, że można przeciwko niej wytoczyć powództwo.

Pamiętajmy, że w przypadku gdy czyny nieuczciwej konkurencji się powtarzają, to przedawnienie biegnie od każdego naruszenia oddzielnie.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie zawiera specjalnych przepisów traktujących o zawieszeniu i przerwanie biegu przedawnienia. Należy zatem stosować w tym zakresie właściwe postanowienia KC, a w szczególności art. 123 i 124. Do zawieszenia biegu oraz wstrzymania zakończenia przedawnienia stosuje się natomiast art. 121 i 122 Kodeks cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

KATEGORIE: