Blog o nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamie i nie tylko...

Przedawnienie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji

1 lutego 2017   |   Maciej Lipiński

Zgodnie z art. 20 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech. Bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie co do każdego naruszenia.

Termin liczy się od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Ustawa odsyła w pozostałym zakresie do przepisów Kodeksu cywilnego.

Przywołany przepis art. 20 uznk odnosi się jedynie do roszczeń wymienionych w 18 ust. 1 i 2 ustawy, które to roszczenia powstały w związku z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z ogólnymi zasadami, przedawnieniu podlegają roszczenia o charakterze majątkowym.

Problematyczne pozostaje zatem, czy przewidziane w art. 18 ust. 1 pkt. 3 uznk roszczenie o „złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie” będzie w ogóle ulegało przedawnieniu jak roszczenie o charakterze niemajątkowym, osobistym.

Zgodnie ze stanowiskiem przedstawicieli doktryny, wymienione roszczenie, w zależności od okoliczności faktycznych, może służyć bądź ochronie interesów majątkowych poszkodowanego przedsiębiorcy i wówczas ulega przedawnieniu na podstawie art. 20 ZNKU, bądź ochronie jego dóbr osobistych i wówczas nie podlega przedawnieniu, zgodnie z zasadą, że roszczenia przewidziane w art. 24 ust. 1 Kodeksu cywilnego  nie przedawniają się ze względu na ich charakter niemajątkowy. (Komentarz do UZNK red. Szwaja 2016, wyd. 4/Szwaja/Jasińska).

Zgodnie z innym poglądem doktryny, ze względu na charakter interesów chronionych na gruncie ZNKU, wszystkie roszczenia przewidziane w 18 ZNKU mają charakter majątkowy. (System Prawa Prywatnego T.15 red. Kępiński 2014 wyd 1).

Bardziej przychylić należy się do pierwszego z zaprezentowanych poglądów.

Jakie są skutki przedawnienia?

Po upływie terminu przedawnienia, ten przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Mimo upływu terminu przedawnienia roszczenie nie przestaje więc istnieć (nie wygasa), lecz przekształca się w roszczenie niezupełne (zobowiązanie naturalne). Ażeby powołać się na przedawnienie należy zgłosić odpowiedni zarzut.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

KATEGORIE: