Blog o nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamie i nie tylko...

Wzór pozwu o zakazanie czynu nieuczciwej konkurencji

20 kwietnia 2017   |   Maciej Lipiński

W dniu dzisiejszym, przedstawiamy przykładowy wzór pozwu o zakazanie czynu nieuczciwej konkurencji.

W tym przypadku jest to czyn polegający na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji o firmie przez spółkę działającą na tym samym rynku lokalnym.

W razie jakichkolwiek pytań szczegółowych, pozostajemy do dyspozycji mailowo lub telefonicznie.

 

 Sąd Okręgowy w Poznaniu

 I Wydział Cywilny

Powód: Jan Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod

firmą XYZ (NIP: 111-222-00-44) ul. ….Poznań;

PESEL…………

Pozwana: ABC sp. z o.o ul. …… Poznań

KRS nr ………..

Pozew o zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

Działając w imieniu własnym, wnoszę o:

1) nakazanie pozwanej zaniechania działań polegających na rozpowszechnianiu ulotek, plakatów, transparentów zawierających oznaczenie przedsiębiorstwa powoda w całości lub jakiejkolwiek jego części oraz nakłaniających klientów powoda do zmiany dostawcy usług;

2) zakazanie stronie pozwanej stosowania reklamy internetowej, telewizyjnej, radiowej, prasowej zawierających oznaczenie przedsiębiorstwa powoda w całości lub części i nakłaniających klientów powódki do zmiany dostawcy usług.

3)zakazanie stronie pozwanej rozpowszechniania, w korespondencji elektronicznej, nieprawdziwych informacji na temat powoda, w tym m.in. informacji o tym że „jest na skraju bankructwa” skierowanych bezpośrednio w celu wyrządzenia jej szkody;

4) zobowiązanie pozwanej do umieszczenia Gazecie Wyborczej oświadczenia, w wymiarze nie mniejszym niż 248,5 mm x 133 mm, ramka w kolorze czerwonym , czcionka Times New Roman 13, o następującej treści: „ Niniejszym przepraszam /nazwa powoda/ za to, że w informacjach wysłanych do moich klientów i kontrahentów jak również w przekazie rozpowszechnianym w formie ulotek, plakatów i transparentów podałam nieprawdziwe informacje na temat …./nazwa powoda/ że …/nazwa powoda/… znajduje się na skraju bankructwa. Powyższe informacje są nieprawdziwe nie mają jakichkolwiek podstaw faktycznych.

Oświadczenie to zostaje złożone wskutek prawomocnego wyroku Sądu w …….. /nazwa sądu/

– w ciągu 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie;

5) zasądzenie od strony przeciwnej kosztów procesu według norm przepisanych.

Nadto wnoszę o:

6) przeprowadzenie dowodu z dokumentów załączonych do treści pozwu na okoliczności wskazane w jego uzasadnieniu, w tym:

– dowodu z korespondencji mailowej pozwanego z ……… z dnia ……… na okoliczność ustalenia, że pozwany przekazuje swoim klientom i kontrahentom nieprawdziwe informacje na temat powoda

– dowodu ze zdjęć plakatów i transparentów

– dowodu z przesłuchania świadka …./imię nazwisko i adres/ na okoliczność ……..

– dowodu z załączonego przedsądowego wezwania do zaprzestania naruszeń na okoliczność woli powoda polubownego rozstrzygnięcia sprawy

Załączam jednocześnie do pozwu odpis KRS pozwanego z dnia …… oraz wypis z CEiDG powoda.

Uzasadnienie

Pozwana Spółka rozpowszechnia wśród swoich klientów i kontrahentów informację na temat powoda, że „… firma XYZ znajduje się na skraju bankructwa”.

Powyższe w żaden sposób nie odpowiada rzeczywistości. Wobec powoda nigdy nie została skierowana żadna sprawa egzekucyjna. Mało tego, nie toczyły się nawet żadne postępowania sądowe o zapłatę. Pozwany działa z zamiarem bezpośrednim wyrządzenia powodowi szkody. Pozwana ma zamiar bowiem podwarzać w oczach kontrahentów i klientów wiarygodność powoda na lokalnym rynku.

Pozwana działa na tym samym Rynku, stąd jej działania w postaci (wypisać niedozwolone dziłania/ odnoszą bezpośredni skutek dla powoda.

Dowód:

– korespondencja elektroniczna

– zdjęcia plakatów i transparentów

– przesłuchanie świadka..

– wyjaśnienia powoda

Wyżej opisane zachowanie pozwanej stanowi zatem czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 14 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Dowód: w/w e-maile.

Powód wystąpił do pozwanej w dniu ……..r. z przedsądowym wezwaniem do zaniechania zakazanych zachowań wobec powódki oraz jej przeproszenia- w terminie 7 dni od daty odbioru przedmiotowego pisma. Pozwana odebrała je w dniu ……..

Dowód: w/w wezwanie wraz z potwierdzeniem nadania i odbioru.

Wezwanie to pozostało jednak bez jakiejkolwiek reakcji pozwanej.

Z tych względów, pozew jest w pełni zasadny, w związku z czym wnoszę jak w petitum.

                                                                                    ………………………….

                                                                                             /podpis/

W załączeniu:

– wypis powoda CEIDG z dnia ….

– odpis KRS pozwanej

– /załączane inne dokumenty/

– odpis pozwu,

– dowód uiszczenia opłaty sądowej za wpis

 

 

Informacje dodatkowe:

1)W chwili wniesienia pozwu wartość przedmiotu sporu jest nieznana. Wysokość opłaty tymczasowej określi Sąd.

2) Każdy stan faktyczny jest inny. Przedstawiony wzór pozwu pokazuje jedynie poglądowo jak powinno wyglądać takie pismo skierowane do Sądu, aby ten mógł przystąpić do jego rozpoznania.

3) W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.