Blog o nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamie i nie tylko...

Zasłanianie się tajemnicą przedsiębiorstwa podczas kontroli podatkowej.

6 lipca 2020   |   kancelaria

Czy w trakcie kontroli można odmawiać organowi podatkowemu udzielenia informacji argumentując to ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa?

W przypadku, jeżeli rzeczywiście ujawnienie informacji dotyczyłoby wrażliwych i cennych elementów know-how przedsiębiorcy, które to informacje ponadto nie są niezbędne organowi na potrzeby prowadzenia postępowania podatkowego, to skłaniałbym się za dopuszczalnością zasłaniania się tajemnicą przedsiębiorstwa.

Powyższe jednak jest obarczone ryzykiem.

Po pierwsze organ może uznać, iż wobec braku możliwości przeprowadzenia pełnej kontroli, podatnik pewne fakty zataja i w konsekwencji wynik kontrolny może być dla niego niekorzystny.

Ponadto, podejmując próby zasłonięcia się tajemnicą handlową, czy też tajemnicą przedsiębiorstwa należy konkretnie wskazać, w czym żądana przez organ informacja miałaby stanowić naruszenie know-how.

Przykład z najnowszego orzecznictwa:

W reakcji na kolejne wezwanie organu do przedstawienia informacji o powierzchni budynku zajętej przez najemców prowadzących działalność gospodarczą podatnik zasłania się tajemnicą przedsiębiorstwa.

Sąd stwierdził, iż samo ogólne powołanie się na tajemnicę przedsiębiorstwa w sytuacji gdy chodzi o ustalenie powierzchni, na której prowadzi ono swą działalność jest niewystarczające.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał ponadto, iż w tej konkretnej sytuacji podatnik powinien podjąć w stosunku do danych informacji (w tym przypadku powierzchni budynku) niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Pamiętać należy, iż to na nim spoczywa w razie sporu ciężar wykazania, że określone dane stanowiły tajemnicę przedsiębiorcy.

W tym przypadku nie została również wypełniona przesłanka materialna, tzn. podatnik nie wykazał, że chronione informacje dotyczyły kwestii, których ujawnienie obiektywnie mogłoby wpłynąć negatywnie na jego sytuację.

(wyrok NSA z dnia 29.05.2020r. sygn. II FSK 2754/19)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.