Blog o nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamie i nie tylko...

Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji w związku z COVID

16 lutego 2021   |   kancelaria

Co do zasady umowy o zakazie konkurencji po zakończeniu pracy można rozwiązać jedynie za porozumieniem stron, chyba że w treści samej umowy przewidziano jakieś możliwości odstąpienia lub wypowiedzenia umowy. Warty uwagi jest jednak fakt, iż pracodawca (lub odpowiednio zleceniodawca) ze względu na COVID ma możliwość złożenia jednostronnego wypowiedzenia takiej umowy z zachowanie terminu 7 dni. Zapisy te wynikają z tarczy Antykryzysowej 4.0.

Celem wprowadzenia takiego uprawnienia było to, iż pracodawcy (dający zlecenie, zamawiający) w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną nie są często w stanie ponosić wszystkich kosztów prowadzenia działalności, w które to koszty należy także wliczyć kwoty odszkodowań wypłacanych byłym pracownikom, zleceniobiorcom etc. za powstrzymanie się od działań konkurencyjnych.

Do wypowiedzenia jest uprawniona tylko jedna strona umowy, to jest strona, na rzecz której został ustanowiony zakaz konkurencji. Stroną tą jest zatem odpowiednio: pracodawca, dający zlecenie, zamawiający.

Strona zobowiązana do zapłaty odszkodowania z tytułu powstrzymania się przez drugą stronę umowy od prowadzenia działalności konkurencyjnej ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za okres do wygaśnięcia umowy ( termin wypowiedzenia wynosi tylko 7 dni).

Pracownik, zleceniobiorca nie mają takich możliwości

Służę pomocą w przygotowaniu takiego wypowiedzenia, proszę pisać na m.lipinski@lipinskiwaczak.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.