Blog o międzynarodowym postępowaniu karnym i nie tylko...

Nowe zarzuty a zasada specjalności

22 maja 2018   |   Michał Walczak   |   ogólne

Częstą wątpliwością pojawiającą się ze strony klientów jest kwestia związana z postawieniem przez prokuraturę nowych zarzutów w sytuacji, w której klient nie zrzekł się stosowania zasady specjalności.

U klientów bardzo często można się spotkać z przekonaniem, że w przypadku w którym zostali sprowadzeni do Polski w wyniku ENA do konkretnej sprawy a nie zrzekli się korzystania z zasady specjalności, nie można wobec nich wszcząć jakiejkolwiek innej sprawy karnej.

Art. 607e § 1. k.p.k. stanowi bowiem, iż „Osoby przekazanej w wyniku wykonania nakazu nie można ścigać za przestępstwa inne niż te, które stanowiły podstawę przekazania, ani wykonać orzeczonych wobec niej za te przestępstwa kar pozbawienia wolności albo innych środków polegających na pozbawieniu wolności.”
Należy jednak pamiętać o jego wyłączeniu a mianowicie § 3 tegoż przepisu, który stanowi:

„Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli:
1) państwo wykonania nakazu złożyło oświadczenie o dopuszczalności ścigania lub wykonania kar pozbawienia wolności albo innych środków polegających na pozbawieniu wolności za wszystkie czyny popełnione przed przekazaniem, chyba że organ sądowy tego państwa w orzeczeniu o przekazaniu postanowił inaczej;
 2) osoba przekazana, pomimo takiej możliwości, nie opuściła terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 45 dni od dnia prawomocnego zakończenia postępowania albo po opuszczeniu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na nie powróciła;
3) nie została orzeczona kara pozbawienia wolności albo inny środek polegający na pozbawieniu wolności;
 4) postępowanie karne nie wiąże się ze stosowaniem wobec osoby ściganej środka polegającego na pozbawieniu wolności;
 5) czyn osoby ściganej jest zagrożony karą lub środkiem niepolegającymi na pozbawieniu wolności.”
Najczęściej spotykaną sytuacją w której wobec osoby sprowadzonej na zasadzie ENA są stawiane zarzuty jest sytuacja w której do nowej sprawy osoba ta nie jest pozbawiona wolności (tymczasowo aresztowana). W takim bowiem wypadku Prokuratura jest upoważniona do prowadzenia postępowania a następnie wniesienia i popierania aktu oskarżenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.