Blog o nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamie i nie tylko...

Czy kopiowanie cudzego urządzenia/maszyny jest legalne?

27 października 2016   |   Maciej Lipiński

Często spotykamy się w Kancelarii ze sprawami dotyczącymi nielegalnie kopiowanych urządzeń/maszyn, które odwzorowane z oryginału trafiają na Rynek pod inną nazwą.

Czy kopiowanie urządzeń i maszyn jest dozwolone?

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż najlepszą ochroną dla twórcy unikatowego urządzenia przewiduje prawo własności przemysłowej a konkretnie ochrona patentowa. Przyjmijmy jednak że producent nie wystąpił o patent.

Wtedy pozostają nam zapisy dotyczące ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 13 ww. ustawy
1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.
Nie stanowi jednak czynu nieuczciwej konkurencji naśladowanie cech funkcjonalnych produktu, w szczególności budowy, konstrukcji i formy zapewniającej jego użyteczność. Jeżeli naśladowanie cech funkcjonalnych gotowego produktu wymaga uwzględnienia jego charakterystycznej formy, co może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, naśladowca jest zobowiązany odpowiednio oznaczyć produkt.

 

Jak wynika z powyższego zabroniona jest reprodukcja zewnętrznej formy produktu jeżeli może ona wprowadzić w błąd potencjalnych klientów.

Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11.07.2002r. sygn. I CKN 1319/00 zgodnie z którym, wyczerpujące i wyraźne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz trwałe umieszczenie znaku towarowego bezpośrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wyłącza możliwość wywołania błędu zarówno co do tożsamości producenta, jak i produktu.

Jeżeli na produkcie znajduje się znak towarowy innego producenta to może się okazać, że Sąd uznałby że nie została już spełniona przesłanka wprowadzania w błąd, o której mowa w omawianym art. 13 ustawy.

Jednak nawet w wypadku, gdy produkt nie jest wierną imitacją innego produktu, może być podobny w takim stopniu, że sposób jego oznaczenia może nie być wystarczający dla odróżnienia go od podobnego produktu innego producenta. (Tak SN w wyroku z dnia 9.01.2008r. sygn. II CSK  363/07).

W każdym wypadku jednak, w przypadku bezprawnego kopiowania urządzenia można powołać się na klauzulę generalna określoną w art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Chodzi o tzw. pasożytnicze naśladownictwo, tzn. sytuacje w której ktoś podejmuje próbę wykorzystania cudzego dorobku w celu zbudowania własnej pozycji rynkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.