Blog o nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamie i nie tylko...

Czy tajemnica przedsiębiorstwa i tajemnica handlowa to to samo? Co to jest „trade secrets”?

23 lutego 2020   |   kancelaria

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Na codzień przyjmuje się, że tajemnica handlowa obejmuje np. cenniki usług i towarów, dane klientów i kontrahentów, sposoby pozyskania klientów, ogólnopojęte know-how i inne.

W rzeczywistości jednak z prawnego punktu widzenia pojęcie tajemnica przedsiębiorstwa i tajemnica handlowa są tożsame.

W przypadku zatem naruszenia tajemnicy handlowej czy też tajemnicy przedsiębiorstwa możemy spokojnie szukać ochrony w zapisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Pojęcia te są zbliżone do angielskich „Trade secrets”, pod którymi rozumiemy tajemnice w postaci pewnych formuł, praktyk, procesów technologicznych i organizacyjnych, projektów, instrumentów, wzorców lub zestawień informacji, które mają pewną określoną wartość ekonomiczną. Trade secrets są ogólnie nieznane przez osoby trzecie. Tak jak w przypadku tajemnicy przedsiębiorstwa czy tajemnicy handlowej, firma posiadająca trade secrets powinna podejmować w firmie uzasadnione działania aby zachować je w tajemnicy. Trade secrets są znowu bliskie pojęciu informacji poufnych. Wszystkie jednak wymienione powyżej w polskim systemie podciągamy pod pojęcie tajemnica przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.