Blog o nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamie i nie tylko...

Kopiowanie produktu jako czyn nieuczciwej konkurencji – c.d.

15 lutego 2016   |   Maciej Lipiński

W związku z licznymi pytaniami od naszych klientów, postanowiliśmy rozszerzyć nieco wpis dotyczący naśladownictwa. Jak wskazano już w poprzednim wpisie, zgodnie z art. 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest:
– naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.

Art. 13 ust. 1 dotyczy naśladownictwa jedynie w kwalifikowanej postaci, tj. gdy kumulatywnie spełnione są następujące przesłanki:
1) kopiowana jest zewnętrzna postać produktu,
2) naśladownictwa dokonuje się za pomocą technicznych środków reprodukcji,
3) kopia może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.

Zgodnie z intencją ustawodawcy, zabronione nie jest naśladowanie danego produktu „w ogólności”, ale tylko tzw. niewolnicze naśladownictwo.
Zakazanie naśladownictwa w całości uniemożliwiłby wchodzenie na rynek z podobnymi produktami, a to prowadziło by do ochrony monopolistycznej pozycji producentów.
Rozwijając pojęcie „niewolnicze naśladownictwo” wskazać należy, iż chodzi o przypadki, w których dla przeciętnego odbiorcy nie jest właściwie możliwe odróżnienie kopii od oryginału.
Istotne jest przy tym, iż aby mówić o czynie nieuczciwej konkurencji z art. 13 sprawca musi pozostawać w stosunku konkurencji z przedsiębiorcą, którego wyrób jest kopiowany.
Co należy rozumieć pod pojęciem „gotowy produkt”, o którym mowa w omawianym przepisie ?
Zgodnie ze stanowiskiem przedstawicieli doktryny, gotowym produktem w tym znaczeniu jest zarówno wyrób finalny, jak i jego określone elementy (części zamienne), będące przedmiotem samodzielnego obrotu. Może to być również skopiowany element zestawu konkurenta, zapewniający jego kompatybilność z zestawem własnym. (Komentarz do u.z.n.k. M. Du Vall, wyd. VI, LexisNexis 2013).
Zgodnie z wyrokiem Sądu najwyższego z dnia 11.08.2004r.,produktem w rozumieniu art. 13 może być również półprodukt (np. podeszwy do butów), przy czym stanowiącymi punkt odniesienia klientami nie są w tym wypadku nabywcy wyrobów finalnych, do których należą przede wszystkim konsumenci, lecz odbiorcy tych półproduktów, którymi są prawie wyłącznie przedsiębiorcy (sygn. II CK 487/03, LexPolonica nr 368214).
Nie są natomiast „gotowymi produktami” wszelkie projekty, zarysy, szkice, próbne makiety, które nie osiągnęły jeszcze postaci nadającej się do wprowadzenia do obrotu” (M. Poźniak-Niedzielska, w: Szwaja, Komentarz 2006, s. 521).
Art. 13 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wskazuje, w jakich wypadkach spełniających przesłanki art. 13 ust. 1 kopiowanie jest dozwolone, a zatem zawęża zakres jego zastosowania.
Kopiowanie jest bowiem dozwolone jeżeli dochodzi tylko do naśladowania cech funkcjonalnych produktu, w szczególności budowy, konstrukcji i formy zapewniającej jego użyteczność. W takim przypadku nie można mówić o czynie nieuczciwej konkurencji.

Podzielając stanowisko przedstawicieli doktryny stwierdzić należy, iż Art. 13 ust. 1 u.z.n.k. nie może służyć przedłużaniu ochrony wygasłych praw wyłącznych, ewentualne skorzystanie z tego przepisu może być uzasadnione innymi okolicznościami, aniżeli „czyste” skopiowanie produktu dotąd korzystającego z monopolu przyznanego innymi aktami prawnymi.

Kopiowanie i naśladowanie produktów wypełniające czyn nieuczciwej konkurencji jest penalizowane.

Zgodnie bowiem z art. 24 u.z.n.k., kto, za pomocą technicznych środków reprodukcji, kopiuje zewnętrzną postać produktu lub tak skopiowany wprowadza do obrotu, stwarzając tym możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, czym wyrządza poważną szkodę przedsiębiorcy,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.