Blog o nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamie i nie tylko...

Koniec zakazu konkurencji dla byłego pracownika.

29 lipca 2020   |   kancelaria

Były pracownik jest zwolniony z obowiązku powstrzymania się od określonej działalności, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wprowadzenie zakazu konkurencji lub umowa o zakazie konkurencji zostanie rozwiązana.

Art. 1012 § 2 Kodeksu pracy wymienia dwie okoliczności, których wystąpienie uzasadnia wygaśnięcie zakazu konkurencji.

(1) ustanie przyczyn uzasadniających taki zakaz oraz

(2) przypadek niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Pierwszy z przypadków dotyczy sytuacji, gdy posiadane przez pracownika informacje utraciły szczególnie ważny charakter dla ochrony interesów dotychczasowego pracodawcy. Przyjmuje się, że ocena, czy i kiedy to następuje, należy do pracodawcy.

Jak wiadomo, jeżeli pracodawca chce aby po ustaniu stosunku pracy pracownik nadal przestrzegał zakaz konkurencji, to musi wypłacać mu comiesięczne odszkodowanie.

Kiedy były pracownik może się powołać na tą przesłankę jako okoliczność zwalniającą go z obowiązku powstrzymania się np. z pracą u konkurencji?

Wtedy gdy odszkodowanie nie zostało w ogóle wypłacone lub było wypłacone, ale nieterminowo.

Przyjmuje się również, że o wygaśnięciu zakazu konkurencji w związku z nieterminową wypłatą odszkodowania można mówić tylko wówczas, gdy pracownik odmówi przyjęcia wpłaconych z opóźnieniem rat odszkodowania i powiadomił byłego pracodawcę o ustaniu, jego zdaniem, zakazu konkurencji. Jeżeli milczał, a pieniądze przyjął (nawet z opóźnieniem), to już jest to dla niego ryzykowne.

Umowa o zakazie konkurencji może być rozwiązana pod warunkiem, że takie uprawnienie zostało w umowie przewidziane. Dopuszczalne jest także zawarcie w umowie o zakazie konkurencji postanowień tworzących po stronie pracodawcy oraz pracownika uprawnienie do odstąpienia od umowy.

W razie chęci poznania więcej szczegółów, zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.